Kodukord

KINNITATUD

Jõgeva LA Karikakar

hoolekogu 27.04.2016

koosoleku protokoll nr 2 p 2

 

JÕGEVA LASTEAED KARIKAKAR KODUKORD

 

 

1. ÜLDALUSED

 

1.1.  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, sellest tulenevatest õigusaktidest ja teistest lasteaiategevust puudutavatestõigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud kodulehelwww.karikakar.edu.eeja paberkandjal lasteaias.

1.3.  Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajateletäitmiseks.

1.4.  Kodukord tehakse lapsevanemale ja töötajatele teatavaks allkirjavastu.

 

 

2. LAPSE VASTU VÕTMINE JA VÄLJA ARVAMINE LASTEAIAST

2.1.  Lapse vastu võtmine lasteaeda

2.1.1.   Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras vastu 1 aasta 6 kuu kuni 7. aastased lapsed, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva linn, vabade kohtade olemasolul ka lapsi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Jõgeva linn.

2.1.2.   Lapsevanem esitab Jõgeva Linnavalitsusele lasteaia koha taotlemiseks avalduse.

2.1.3.   Koha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat avalduses märgitud e-postile või telefonitsi maikuujooksul.

2.1.4.   Lapse vastuvõtmiseks lasteaeda, sõlmib lapsevanem direktoriga koha kasutamiselepingu.

2.1.5.   Lapsevanem tasub ettemaksuna osalustasu ja toiduraha.

 

2.2.   Lapse lasteaiast välja arvamine.

2.2.1.   Lapsevanem esitab direktorile kirjaliku avalduse vähemalt 10 tööpäeva enne lapse lahkumist lasteaiast.

2.2.2.   Kui laps läheb kooli.

2.2.3.   Kui lapsevanem on korduvalt rikkunud lasteasutuse päevakava ja kodukorda ning direktor on teinud lapsevanemale sellekohase hoiatuse.

2.2.4.   Kui laps on puudunud ette teatamata rohkem kui üks kuu.

2.2.5.   Tervislikel põhjustel arsti ettekirjutusel.

2.2.6.   Lapse välja arvamisest (v.a kui laps läheb kooli) teatab direktor lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul vastavasisulise otsuse tegemisest.

 

2.3.   Lasteaed on avatud

2.3.1.   Esmaspäevast neljapäevani kella 07.00-18.30, reedel07.00-18.00.

2.3.2.   Järgnevatel riigi- ja rahvuspühade eelsetel tööpäevadel on tööaeg lühendatud 3 tunni võrra:

01.jaanaur- uusaasta; 24.veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev; 23.juuni- võidupüha, 24.detsember – jõululaupäev, 25.detsember- esimene jõulupüha.

 

3. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

 

3.1.  Laps tuuakse lasteaeda lepingus märgitud kuupäeval.

3.2.  Laste lasteaeda toomine ja koju viimine ei tohi segada laste une-, söögi- ja õppetegevuse aega.

3.3.  Lapsevanem annab hommikul lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle hiljemalt enne hommikuringi algust.

3.4.  Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 15 minutit enne maja sulgemist, et vältida kiirustamist.

3.5.  Pärast lapse üleandmist lapsevanemale, vastutab lapse eest lasteaia territooriumil lapsevanem (k.a koos lastevanematega toimuvatel ühisüritustel).

3.6.  Õpetaja on kohustatud lapse üle andma ainult lapsevanemale või lapsevanema poolt volitatud isikule kirjaliku volituse alusel. Alla 12-aastasele lapsele last üle ei anta.

3.7.  Kirjaliku volituse esitab lapsevanem direktorile. Volikiri kehtib 1 õppeaasta.

3.8.  Lapse turvalisuse huvides on õpetajal õigus põhjendatud kahtluse korral keelduda lapse üleandmisest volitatud isikule. Iga juhtum lahendatakse juhtumipõhiselt.

3.9.  Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt on tal kohustus sellest teavitada rühmatöötajat.

3.10.  Kui lapsevanem või tema poolt volitatud isik ei ole tulnud lapsele järele lasteasutuse sulgemise ajaks, siis helistab õpetaja lapsevanemale või volitatud isikule ja teavitab olukorrast direktorit. Kui 15 minuti jooksul ei ole lapsele järele tuldud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest, järgnevalt toimitakse politsei korralduse järgi.

 

4. TURVALISUS, MÄNG JA ÕUESOLEK

4.1.  Turvalisus
4.1.1.    Laste turvalisuse tagamiseks on lasteaias olevad mängu- ja spordivahendid ning sisustus kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.1.2.   Mööbel on paigutatud nii, et lastel on piisavalt ruumi mängimiseks ja üle meetri kõrgused riiulid on kinnitatud seinale.

4.1.3    Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste inimeste omavoliline pääs lasteaiaruumidesse on välditud.

4.1.4.   Õppekäigul ja tänaval liigeldes on rühma töötajad ja lapsed helkurvestides.

4.1.5.   Õuealal on videovalve.

4.1.6.   Lasteaia hoones ja õuealal ei suitsetata, ei tarvitata alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

4.1.7.   Lapsed, lapsevanemad ja töötajad teavitavad viivitamatult rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.1.8.   Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

4.2.   Lasteaia töökorraldus tagab

4.2.1.   Kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.2.2.   Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühmatöötaja.

4.2.3.   Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

 

4.3.  Mäng ja õuesolek

4.3.1.   Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju kokkuleppel õpetajaga (vältida ohtlikke, heli tekitavaid ja vägivallale õhutavaid mänguasju).

4.3.2.   Kaasa võetud mänguasjaga lubatakse mängida ka teistel lastel.

4.3.3.   Hea, kui mänguasjal on tunnusmärk, mille järgi saab omaniku kindlaks teha.

4.3.4.   Õpetaja ei vastuta mänguasja purunemise ja kadumise eest.

4.3.5.   Jalgrattaga või tõukerattaga sõidul kannavad lapsed kiivrit, soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid. Igal aiarühmal on nädalas oma jalgrattasõidupäev.

4.3.6.   Kõik lapsed viibivad iga päev õues 1-1.5 tundi, suveperioodil 2 korda päevas a 2 kuni 2,5tundi.

4.3.7.   Sõimerühma lapsed viibivad õues temperatuuriga kuni miinus 10C.

4.3.8.   Aiarühma lapsed viibivad õues temperatuuriga kuni miinus 15 C.

 

 

5. LAPSE TERVIS

 

5.1.  Lapsevanem informeerib direktorit lapse tervise seisundist tulenevatest eritingimustest, täites lepingus oleva punkti 11. Selle alusel kohandab personal võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda või õppe-kasvatustegevuse korraldust.

5.2.  Haiget last lasteaeda vastu ei võeta ( palavik, silmapõletik, vesine tugev nohu, tugev köha jms). Laps ei jaksa kollektiivis olla, on nakkusohtlik teistele lastele. Haige lapsega pöörduda perearsti poole.

5.3.  Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel.

5.4.  Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest tervishoiutöötaja ruumi, laps jääb sinna koos lasteaiatöötajaga.

5.5.  Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eripuhastuskorda ja kätepesemisnõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.6.  Rühmaõpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Erandjuhtumid (astma, allergia) on kinnitatud raviarsti ettekirjutusega üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

5.7.  Kui laps haigestub lasteaias või juhtub trauma, kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni on laps järelvalve all ja vajadusel antakse esmast abi.

5.8.  Lapsevanem ei jäta last üksi lasteaia territooriumile võiruumidesse.

5.9.  Lasteaia siseruumides kasutatakse vahetusjalanõusid.

 

6. RIIETUS

 

6.1.  Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid j ajalanõusid.

6.2.  Lapse riietel ei ole ohtlikke pikki nööre, salle jm ohtlikke detaile.

6.3.  Laps tuuakse lasteaeda pestult ja puhtalt riietatult. Lapse riided ning jalanõud on märgistatud ja terved.

6.4.  Suveperioodil on lapsel vajalik päikese kaitseks õhuke peakate.

6.5.  Jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad (soovitavalt labakindad, sõrmikud andke lapsele, kes oskab neid kätte panna) ja soojad sokid.

6.6.  Lapsele pannakse kaasa taskurätid, kamm ning õhku läbilaskvates kottides: magamisriided, vahetuspesu ja aiarühmas olevatele lastele võimlemisriided (T-särk, lühikesed püksid)

6.7.  Valige lapsele toajalanõud, mis püsivad hästi jalas, on lihtsad jalga panna ja ohutud treppidel liikumisel.

6.8.  Õues mängimiseks on parim riietus see, milles laps saab vabalt liikuda ja pole karta määrdumist.

 

7. TOITLUSTAMINE

 

7.1.  Lasteaias toitlustatakse lapsi kuni 3 korda päevas. Toidukordade arvu valib lapsevanem, vähemalt üheks kalendrikuuliseks perioodiks.

7.2.  Muudatusi toidukordade arvus uueks kuuks, saab teha kirjaliku avalduse (Lepingu lisa) esitamisega direktorile hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

7.3.  Kui lapse puudumisest on teatatud puudumisele eelneval tööpäeval enne kella 12.00 rühma töötajatele, siis ei tellita lapsele järgmiseks päevaks toitu. Kui puudumisest ei ole õigeaegselt teatatud, siis tuleb tasuda lapse päeva toidukulu esimese puudumise päeva eest, sest lapsele on toit tellitud.

7.4.  Kui laps on jääb ette teatamata puuduma, siis talle järgmiseks päevaks toitu ei tellita.

7.5.  Lapse tagasitulekul lasteaeda toitlustatakse last esimesest päevast, kui lapsevanem on sellest rühma töötajaid teavitanud eelneva päeva kella 12.00- ks. Mitteõigeaegsel teatamisel või teatamata jätmisel toitlustatakse last alates teisest päevast.

7.6.  Toidupäeva maksumuse kinnitab direktor hoolekogu ettepaenkul.

7.7.  Toidukulu päevamaksumusest moodustab 3-e toidukorra puhul päevas: 30-35% hommikusöök, 40-45% lõunasöök ja 20-25% õhtuoode.

7.8.  Toiduraha arvestatakse üks kuu ette.

7.9.  Lapse puudumisega seotud tasaarvestused toidurahas, tehakse puudumisele järgneval kalendrikuul, arvestades maha eelmisel kalendrikuul puudutud päevade toidukulu.

7.10.  Lapse puudumine märgitakse rühmas asuvasse kohalkäigu tabelisse. Järgmise päeva sööjate arvu esitab õpetaja abi toidu tellimislehele kööki igal tööpäeval, hiljemalt kell 12.00.

 

8. OSALUSTASU

 

8.1.  Lapsevanemate osalustasu määr tasutakse vastavalt Jõgeva Linnavolikogu määrusele, millest kaetakse sihtotstarbeliselt õppevahendite kulusid, lasteaia majandamise kulusid, personali töötasu ja sotsiaalmaksu.

8.2.  Osalustasu tasutakse kalendrikuude kaupa järgneva kuu eest ette.

8.3.  Esimesel lasteaias koha kasutamise kuul tasutakse lapsevanema poolt kaetav osa 1-15.kuupäevani 100%, 16.-31.kuupäevani 50% jooksva kuu osalustasust ning 100% järgmise kuu osalustasust.

8.4.  Lasteaias osaajaliselt kohta kasutades (mängurühm) tasub lapsevanem 60% osalustasust

8.5.   Üldjuhul    tasutakse    osalustasu    11    kuud    aastas,    1    suvekuu    (lasteaia kollektiivpuhkus) on maksuvaba.

8.6.  Kui laps käib lasteasutuse kollektiivpuhkuse ajal teises lasteasutuses, tasub lapsevanem osalustasu teisele lasteasutusele ning valib oma lapsele teise puhkusekuu, millest teavitab lasteaia direktorit kirjalikult 1 kuu ette.

8.7.  Osalustasu arvestamisel ümber- ja tasaarvestusi ei tehta.

 

9. ARVED

 

9.1.  Raamatupidaja esitab lapsevanemale elektronposti teel ja erandjuhtudel paberkandjal arve tasumisele kuluvate summade kohta hiljemalt iga kuu 15.kuupäevaks.

9.2. Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 20.kuupäevaks pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele (viitenumber kohustuslik).

9.3.  Lapsevanem tasub lapse esmakordsel lasteasutusse toomisel jooksva kuu eest viie tööpäeva jooksul pärast arvesaamist.

 

10. LAPSE VIIBIMINE OSAAJALISE AJAGA RÜHMAS

 

10.1.  Osaajalise ajaga rühma võetakse vastu lapsi, kes käivad lasteaias ainult mängu- või õppetegevuse ajal s.o. kella 9.00-12.00 või 15.30-18.00.

10.2.  Nende laste eest tuleb tasuda 60% osalustasu, vastavalt Jõgeva Linnavolikogu poolt kehtestatud määrale.

10.3.  Lapsed arvatakse ühe kindla rühma nimekirja.

10.4.  Last ei toitlustata, ega kindlustata voodikohaga

 

11. KOOSTÖÖ

 

11.1.  Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatundele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

11.2.  Tekkinud probleemide lahendamiseks pöörduda rühma õpetajate, lasteaia direktori, õppealajuhataja või rühmast valitud hoolekogu esindajapoole.

11.3.  Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile lasteaia kodulehel ja riietusruumi seinal oleval stendil.

Stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised, leidke aega koos lapsega neid uurida. Lapsele on innustav kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.

11.4.  Lapsevanemal  on  õigus  taotleda toetuse määramist linna registris olevatele lastele Jõgeva linna sotsiaalosakonnast.

11.5.  Kodukord tehakse teatavaks lapsevanemale allkirja vastu.

Kontakt

  • Pae tn 2,Jõgeva linn, 48304, Eesti Vabariik
  • E-N: 7.00-18.30 R: 7.00-18.00
  • Lasteaed on mängumaa, mängides sa targaks saad
     

    Jälgi meid Facebookis!Jälgi meid!

    Veebi tegi: Webetex OÜ.