Kodukord

KINNITATUD

Jõgeva LA Karikakar

hoolekogu 14.11.2018

koosoleku protokoll nr 1 p 5

 

JÕGEVA LASTEAED KARIKAKAR KODUKORD

 

 

1. ÜLDALUSED

 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, sellest tulenevatest õigusaktidest ja teistest lasteaia tegevust puudutavatest õigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud kodulehel www.karikakar.edu.ee ja paberkandjal lasteaias.

1.3.   Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks.

 

1.4.   Kodukord tehakse lapsevanemale ja töötajatele teatavaks allkirja vastu.

 

2. LAPSE VASTU VÕTMINE JA VÄLJA ARVAMINE LASTEAIAST

 

2.1. Lapse lasteaeda vastuvõtmine

2.1.1. Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras vastu 1,5 kuni 7-aastane laps, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vald, vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda vastu ka lapsi, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Jõgeva vallas.

2.1.2. Lapsevanem esitab Jõgeva Vallavalitsusele lasteaia koha taotlemiseks avalduse vastavalt Jõgeva valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale.

2.1.3. Lapse vastuvõtmiseks lasteaeda sõlmib direktor lapsevanemaga koha kasutamise lepingu.

2.1.4.  Lapsevanem tasub ettemaksuna osalustasu ja toiduraha.

 

2.2. Lapse lasteaiast väljaarvamine

Laps arvatakse lasteaiast välja, kui:

2.2.1. Laps läheb kooli

2.2.2. Vanem on lasteaeda kirjalikult teavitanud lapse lahkumisest

2.2.3. Laps on ette teatamata lasteaiast puudunud rohkem kui üks kuu ja lasteaial ei ole õnnestunud saada vanemaga kontakti. 

 

3. LASTEAIA TÖÖKORRALDUS

3.1. Lasteaed on avatud

3.1.1. Esmaspäevast neljapäevani kella 07.00 - 18.30, reedel 07.00 - 18.00.

3.1.2. Riigi- ja rahvuspühade eelsetel tööpäevadel (23.12, 31.12, 23.02 ja 22.06) on tööaeg lühendatud kolme tunni võrra.

3.2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

3.2.1. Laps tuuakse lasteaeda lepingus märgitud kuupäeval.

3.2.2. Laste lasteaeda toomine ja koju viimine ei tohi segada laste une-, söögi- ja õppetegevuse aega.

3.2.3. Lapsevanem annab hommikul lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle hiljemalt enne hommikuringi algust.

3.2.4. Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 15 minutit enne maja sulgemist, et vältida kiirustamist.

3.2.5. Pärast lapse üleandmist lapsevanemale, vastutab lapse eest lasteaia territooriumil lapsevanem (k.a koos lastevanematega toimuvatel ühisüritustel).

3.2.6. Õpetaja on kohustatud lapse üle andma ainult lapsevanemale või lapsevanema poolt volitatud isikule kirjaliku volituse alusel. Alla 12-aastasele lapsele last üle ei anta.

3.2.7. Kirjaliku volituse esitab lapsevanem direktorile. Volikiri kehtib ühe õppeaasta.

3.2.8. Lapse turvalisuse huvides on õpetajal õigus põhjendatud kahtluse korral keelduda lapse üleandmisest volitatud isikule. Iga juhtum lahendatakse juhtumipõhiselt.

3.2.9. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat.

3.2.10. Kui lapsevanem või tema poolt volitatud isik ei ole tulnud lapsele järele  lasteasutuse sulgemise ajaks, siis helistab õpetaja lapsevanemale või volitatud isikule ja teavitab olukorrast direktorit. Kui 15 minuti jooksul ei ole lapsele järele tuldud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest, järgnevalt toimitakse politsei korralduse järgi.

3.2.11. Lapsevanema kontaktandmete muutumisest tuleb koheselt teatada oma lapse rühmaõpetajale.

 

3.3. Mäng ja õuesolek

3.3.1.  Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju kokkuleppel õpetajaga (vältida ohtlikke, heli tekitavaid ja vägivallale õhutavaid mänguasju).

3.3.2. Kaasa võetud mänguasjaga lubatakse mängida ka teistel lastel.

3.3.3. Hea, kui mänguasjal on tunnusmärk, mille järgi saab omaniku kindlaks teha.

3.3.4. Õpetaja ei vastuta mänguasja purunemise ja kadumise eest.

3.3.5. Jalgrattaga või tõukerattaga sõidul kannavad lapsed kiivrit, soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid. Igal aiarühmal on nädalas oma jalgrattasõidupäev.

3.3.6. Kõik lapsed viibivad iga päev õues 1-1,5 tundi, suveperioodil kaks korda päevas, korraga  2 kuni 2,5 tundi.

3.3.7. Sõimerühma lapsed viibivad õues temperatuuriga kuni -10 °C.

3.3.8. Aiarühma lapsed viibivad õues kuni -15 °C.

 

3.4. Töökorraldus tagab

3.4.1. Kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

3.4.2. Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

3.4.3. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

 

4. TURVALISUS

4.1. Laste turvalisuse tagamiseks on lasteaias olevad mängu- ja spordivahendid ning sisustus kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.2. Mööbel on paigutatud nii, et lastel on piisavalt ruumi mängimiseks ja üle meetri kõrgused riiulid on kinnitatud seinale.

4.3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste inimeste omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on välditud.

4.4. Õppekäigul ja tänaval liigeldes on rühma töötajad ja lapsed helkurvestides.

4.5. Õuealal on videovalve.

4.6. Lasteaia hoones ja õuealal ei suitsetata, ei tarvitata alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

4.7. Lapsed, lapsevanemad ja töötajad teavitavad viivitamatult rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.8. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile. 

 

5. LAPSE TERVIS 

5.1. Lapsevanem informeerib direktorit lapse tervise seisundist tulenevatest eritingimustest, täites koha kasutamise lepingus oleva punkti 8. Selle alusel kohandab personal võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda või õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5.2. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel.

5.3. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest tervishoiutöötaja ruumi, laps jääb sinna koos lasteaia töötajaga.

5.4. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eripuhastuskorda ja kätepesemisnõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.5. Rühma õpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Erandjuhtumid (astma, allergia) on kinnitatud raviarsti ettekirjutusega üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse õpetajaga.

5.6. Kui laps haigestub lasteaias või juhtub trauma, kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga.  Lapsevanema või kiirabi tulekunion laps järelvalve all ja vajadusel antakse esmast abi.

5.7. Lapsevanem ei jäta last üksi lasteaia territooriumile või ruumidesse.

5.8. Lasteaia siseruumides kasutatakse vahetusjalanõusid. 

 

6. RIIETUS 

6.1. Lapsevanem tagab ilmale sobivad riided ja jalanõud.

6.2. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jm ohtlikke detaile.

6.3. Laps tuuakse lasteaeda pestult ja puhtalt riietatult. Lapse riided ning jalanõud on märgistatud ja terved.

6.4. Suveperioodil on lapsel vajalik päikese kaitseks õhuke peakate.

6.5. Jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad (soovitavalt labakindad, sõrmikud andke lapsele, kes oskab neid kätte panna) ja soojad sokid.

6.6. Lapsele pannakse kaasa taskurätid, kamm, õhku läbilaskvad magamisriided, vahetuspesu ja aiarühmas olevatele lastele võimlemisriided (T-särk, lühikesed püksid). Lapse riidekapi hoiab korras lapsevanem.

6.7. Lapsevanem valib lapsele sisejalatsid, mis on libisemiskindlad, püsivad hästi jalas, mida on lihtne jalga panna ja on ohutud treppidel liikumisel.

6.8. Õues mängimiseks on parim riietus see, milles laps saab vabalt liikuda ja pole karta määrdumist.

 

7. TOITLUSTAMINE 

7.1. Lasteaias toitlustatakse lapsi kuni kolm korda päevas. Toidukordade arvu valib lapsevanem, vähemalt üheks kalendrikuuliseks perioodiks.

7.2. Muudatusi toidukordade arvus järgmiseks kuuks saab teha kirjaliku avalduse (Lepingu lisa) esitamisega direktorile hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

7.3. Kui lapse puudumisest on teatatud puudumisele eelneval tööpäeval enne kella 12.00 rühma töötajatele, siis ei tellita lapsele järgmiseks päevaks toitu. Kui puudumisest ei ole õigeaegselt teatatud, siis tuleb tasuda lapse päeva toidukulu esimese puudumise päeva eest.

7.4. Kui laps jääb ette teatamata puuduma, siis talle järgmiseks päevaks toitu ei tellita.

7.5. Lapse tagasitulekul lasteaeda toitlustatakse teda esimesest päevast, kui lapsevanem on sellest rühma töötajaid teavitanud eelneva päeva kella 12.00-ks. Mitteõigeaegsel teatamisel või teatamata jätmisel toitlustatakse last alates teisest päevast.

7.6. Toidupäeva maksumuse kinnitab direktor hoolekogu ettepanekul.

7.7. Toidukulu päevamaksumusest moodustab kolme toidukorra puhul päevas: 30-35%  hommikusöök, 40-45% lõunasöök ja 20-25% õhtuoode.

7.8. Toiduraha arvestatakse üks kuu ette.

7.9. Lapse puudumisega seotud tasaarvestused toidurahas tehakse puudumisele järgneval kalendrikuul, arvestades maha eelmisel kalendrikuul puudutud päevade toidukulu.

7.10. Lapse puudumine märgitakse rühmas asuvasse laste kohalkäigu tabelisse. Järgmise päeva sööjate arvu esitab õpetaja abi toidu tellimislehele kööki igal tööpäeval, hiljemalt kell 12.00. 

 

8. OSALUSTASU

8.1. Lapsevanemate osalustasu määr tasutakse vastavalt Jõgeva Vallavolikogu määrusele, millest kaetakse sihtotstarbeliselt õppevahendite kulusid, lasteaia majandamise kulusid, personali töötasu ja sotsiaalmaksu.

8.2.  Osalustasu tasutakse kalendrikuude kaupa järgneva kuu eest ette.

8.3.  Esimesel lasteaias koha kasutamise kuul tasutakse lapsevanema poolt kaetav osa 1 - 15. kuupäevani 100%, 16. - 31. kuupäevani 50% jooksva kuu osalustasust ning 100% järgmise kuu osalustasust.

8.4. Lasteaias osaajaliselt kohta kasutades (mängurühm) tasub lapsevanem 60%  osalustasust

8.5. Üldjuhul tasutakse osalustasu 11 kuud aastas, üks suvekuu (lasteaia kollektiivpuhkus) on maksuvaba

8.6. Kui laps käib lasteasutuse kollektiivpuhkuse ajal teises lasteasutuses, tasub lapsevanem osalustasu teisele lasteasutusele ning valib oma lapsele teise puhkusekuu, millest teavitab lasteaia direktorit kirjalikult üks kuu ette.

8.7. Osalustasu arvestamisel ümber- ja tasaarvestusi ei tehta. 

 

9. ARVED

9.1. Raamatupidaja esitab lapsevanemale elektronposti teel ja erandjuhtudel paberkandjal arve tasumisele kuuluvate summade kohta hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks.

9.2. Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele (viitenumber kohustuslik).

9.3. Lapsevanem tasub lapse esmakordsel lasteasutusse toomisel jooksva kuu eest viie tööpäeva jooksul pärast arve saamist.

 

10. LAPSE VIIBIMINE OSAAJALISE AJAGA RÜHMAS

10.1. Osaajalise ajaga võetakse vastu lapsi, kes käivad lasteaias ainult mängu- või õppetegevuse ajal s.o. kella 9.00 -12.00 või 15.30 - 18.00.

10.2. Nende laste eest tuleb tasuda 60% osalustasu, vastavalt Jõgeva Vallavolikogu poolt kehtestatud määrale.

10.3. Lapsed arvatakse ühe kindla rühma nimekirja.

10.4. Last ei toitlustata ega kindlustata voodikohaga.

 

11. KOOSTÖÖ 

11.1. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatundele lasteaias. See omakorda soodustab lapse arengut.

11.2. Tekkinud probleemide lahendamiseks pöördub lapsevanem rühma õpetajate, lasteaia direktori, õppealajuhataja või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.

11.3. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest informeeritakse lapsevanemaid lasteaia kodulehe või riietusruumi stendi kaudu. Stendil on tutvumiseks välja pandud teated nädala tähtsamate tööde ja tegemiste kohta. Lapsevanem leiab aega koos lapsega neid uurida. Lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.

11.4. Lapsevanemal on õigus taotleda toetuse määramist Jõgeva valla registris olevatele lastele Jõgeva valla sotsiaalosakonnast.

 

Kontakt

  • Pae tn 2,Jõgeva linn, 48304, Eesti Vabariik
  • E-N: 7.00-18.30 R: 7.00-18.00
  • Lasteaed on mängumaa, mängides ma targaks saan
     

    Jälgi meid Facebookis!Jälgi meid!

    Veebi tegi: Webetex OÜ.