Eesmärgid

Anda lastele võimalused nende igakülgseks arenguks ja toimetulekuks järgmiseks elu- ja haridusetapiks, luues selleks soodne õpi- ja mängukeskkond.

Ergutada lapse loomulikku huvi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta küsimuste esitamisel ja täiskasvanuga koos vastuste otsimisel.

Aidata lapsel kasvada aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks. Anda talle oskused käituda vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele. Olla teiste suhtes avatud,neid arvestav ning abi-ja  koostöövalmis.

Luua koostöös lastevanematega  avatud ja sõbralik keskkond. Kaasata vanemaid lasteaia tegevustesse.Toetada neid kasvatusküsimustes tekkinud probleemide lahendamisel.

Täismahus õppekavaga saab tutvuda lasteaias.

Rühmade õppe- ja kasvatuskorraldus

Toetub lasteaia õppe- ja tegevuskavale, rühma päeva- ja tegevuskavale, arvestades õppe- ja kasvatustöö eesmärke.

Õppe- ja kasvatustöö toimub muinasjuttude alusel, seostades nendes oleva sisu kõikide õppe- ja kasvatustöö liikidega; arvestades rahvakalendri tähtpäevi ja aastarütmi.

Õppetegevus toimub üldõppe alusel, kasutades erinevate metoodikate elemente

(Hea Algus” programm, Montessouri, Steiner, Käis, Põld).